دانلود

فرم 4-1
فرم 4-1
فرم 4-1 جهت دریافت گواهینامه تضمین کیفیت

[ ادامه ]

دانلود

بتن آب بند
بتن آب بند
بتن آب بند بتن از پرکاربردترین مصالح ساختمانی میباشد. ویژگی اصلی بتن ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اولیه آن است. بتن به طور کلی محصولی است که از مخلوط آب با سیمان آبی و سنگدانه های مختلف در اثر واکنش آب با سیمان در شرایط محیطی خاصی حاصل میشود و دارای ویژگیهای خاص است. بتن اینک با گذشت بیش از ۰۷۱ سال از پیدایش سیمان پرتلند به صورت کنونی توسط یک بنّای لیدزی، دستخوش تحوالت و پیشرفت های شگرفی شده است.

[ ادامه ]