ورود اعضاء

آخرین خبر ها

جستجو در سایت

پیوند ها

هواشناسی

کنترل کیفیت-مقدمه

کنترل کیفیت (Quality Control) جزئي از مديريت كيفيت است كه بر برآورده نمودن و تكميل الزامات كيفيت تمركز و توجه دارد. اين تعريف از كنترل كيفيت منطبق با بند 3.2.10 استاندارد ISO 9000:2005 مي باشد. براي درك كامل اين مفهوم بايستي واژگان مرتبط ديگري همچون كيفيت(Quality)، الزام يا خواسته (Requirement) و مديريت كيفيت بطور جداگانه تعريف شود. كيفيت بدين گونه تعريف مي شود ؛ درجه يا سطحي كه مجموعه اي از ويژگي هاي ذاتي و دائمي در آن درجه يا سطح، الزامات را برآورده مي سازند. توضيح اينكه واژه كيفيت با توصيفاتي مي تواند همراه باشد همچون كيفيت بد، كيفيت خوب يا كيفيت عالي.
حال تعريفي از ويژگي: مشخصه قابل تمايز ويژگي مي تواند كمي يا كيفي باشد. ويژگي مي تواند ذاتي يا نسبت داده شده باشد. مثال از ويژگي ذاتي در يك درز جوشكاري شده در يك مخزن :
مبحث کنترل کیفیت، جایگاه ویژه ای در مباحث نظام‌های جامع مدیریت کیفیت دارد.
در واحد کنترل کیفیت شرکت خانه بتون کلیه مباحث اولیه کنترل کیفیت از ابتدای شروع تولید محصول تا تحویل آن به مشتری در قدم به قدم تولید رعایت شده است .

استقرار سیستم یکپارچه استاندارد 17025 نیز در واحد کنترل کیفیت شرکت خانه بتون در نیز در راستای نیل به اهداف کیفیتی و کنترل هرچه بیشتر مواد اولیه بکار رفته در بتن و همچنین رضایتمندی مشتریان در شرف انجام است