• صفحه نخست
  • ارتباط با رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی بتن

متنجناب آقای مهندس محمد علی شعیبی
مدیریت عامل مجموعه معظم خانه بتن

 
 

ارتباط مستقیم با ریاست محترم هیئت مدیره انجمن صنفی بتن

عنوان درخواست*

متن درخواست*

نام و نام خانوادگی متقاضی*

نام سازمان متقاضی*

آدرس پست الکترونیک*

شماره تماس متقاضی*